វីឡាឃីងសម្រាប់លក់ក្នុងគំរោងប៉ងហួតបឹងស្នោ

$3,800,000.00

Location: Phnom Penh Capital  ID: KAT013  Date: 27/05/2021


Description

វីឡាឃីងសម្រាប់លក់ក្នុងគំរោងប៉ងហួតបឹងស្នោ (រូបផ្ទះគំរូ)

• តម្លៃ 3,800,000$

• ទំហំដី 46.7 x 35m

• ទំហំផ្ទះ 21m x 16.5m

• បន្ទប់គេង 9| បន្ទប់ទឹក11

• បែរទិសកើតឆៀងត្បូង

• ផ្ទេសិទ្ធិត្រឹមបុរី

KAT Appraisal Co., Ltd.
Verified Seller
Mobile Phone : 016 883 283
Mobile Phone : 078 888 191
Email : info@katappraisal.com
Website : www.katappraisal.com

No.35, St.P10D, Borey Peng Huoth the Star Polaris 1, Sangkat Niroth, Phnom Penh

Send Enquiry
Related Property